PDA

View Full Version : Tiền việt qua các thời kỳ


duyniceboy
12-23-2010, 10:11 PM
Các hình ảnh tiền giấy người Việt ta
đã từng sử dụng


Thời kỳ các triều đại Phong kiến: Hầu hết các triều Vua, Chúa nước ta đều phát hành tiền kim loại bằng hai nguyên liệu chính là đồng và kẽm.

Riêng Vua Hồ Quí Ly cho phát hành tiền giấy và chỉ tồn tại 4 năm từ 1400 đến 1404, đến 1405 lại trở về dùng tiền kim loại.

Thời kỳ thuộc Pháp, sau năm 1875 thành lập Ngân hàng Đông Dương, dân ta tiêu tiền giấy Đông Dương song song với đồng Fran của Pháp.

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/b0251946e987490ebe3ffa85fabce52f-Tien-Dong-Duong.jpg/Tien-Dong-Duong.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/d69700b55f334c4e9c87f2f289268387-1921-1-d-dong-duong.jpg/1921-1-d-dong-duong.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/016d739ca1f140f0891de106aba2cc23-1936-20-d-dong-duong.jpg/1936-20-d-dong-duong.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/ba13d030cf7948a2af6de5cd5f3829c1-1936-100-d-dong-duong.jpg/1936-100-d-dong-duong.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/996ae2927065430ca1eb7b5f8913b9e3-1939-500-d-dong-duong.jpg/1939-500-d-dong-duong.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/b2d1680635e34927a6837560060d0645-1942-5-d-dong-duong.jpg/1942-5-d-dong-duong.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/01599332df6245689fffca84fd9e1d32-1949-100-d-dongduong.jpg/1949-100-d-dongduong.jpg

duyniceboy
12-23-2010, 10:15 PM
Từ 1945 đến 1975, Việt Nam là nước có chế độ tiền tệ đa khu vực: Miền Bắc, chính quyền Dân chủ cộng hòa phát hành giấy bạc Việt Nam. Miền Nam, chính quyền Ngụy phát hành giấy bạc Quốc gia.


Năm 1946 - miền Bắc:

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/7f527601fcc346e792a1228e2bf93fd2-1946-5-d-vndc.jpg/1946-5-d-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/3ee1a4f0d98c4dc0a057d1248c37aadc-1946-20-d-vndc.jpg/1946-20-d-vndc.jpg

Năm 1947 - miền Bắc:

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/d17b188227f348318168b988ce46f578-1947-1-d-vndc.jpg/1947-1-d-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/3941ab70ad494086bec89878d03fba23-1948-10-d-vndc-2.jpg/1948-10-d-vndc-2.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/c203307c132c4d45afc7981b9b275a68-1947-20-d-vndc-3.jpg/1947-20-d-vndc-3.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/528dec815f854a48b7ba4ed59098ab24-1947-50-d-vndc.jpg/1947-50-d-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/fb46e3576b2241b494d9f2fce877ce73-1948-100-d-vndc.jpg/1948-100-d-vndc.jpg

Năm 1949 miền Bắc:

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/468efb5139fc4488bee4fe0c392245de-1949-100-d-vndc.jpg/1949-100-d-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/b160f2c2054a4b41a10aeb85963100b0-1950-200-d-vndc.jpg/1950-200-d-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/ec096dc54ce94a0f90bd68bfa8c7ea38-1951-500-d-vndc.jpg/1951-500-d-vndc.jpg

duyniceboy
12-23-2010, 10:19 PM
Năm 1958, miền Bắc:

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/9f47ebd2f882495db31b2c27ecd3d4d6-1958-1-h-vndc.jpg/1958-1-h-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/0c6a635fdab64507aa6932b1cf1a6e3d-1958-2-h-vndc.jpg/1958-2-h-vndc.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/a1674370760b48fe98c2110170afa380-1958-10-d-vndc.jpg/1958-10-d-vndc.jpg

Năm 1955, miền Nam:

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/ab8866f23308473685a56dac61c0b41b-1955-1-d-vnch.jpg/1955-1-d-vnch.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/e173ea773dc34eadaf8eee40f72d546c-1955-5-d-VNCH.jpg/1955-5-d-VNCH.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/12c58b2ae35643809754d1817b10dd64-1955-10-d-VNCH.jpg/1955-10-d-VNCH.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/f4cb5bf0ec9d431e8daf2c733db2694a-1955-20-d-VNCH.jpg/1955-20-d-VNCH.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/42e3e551805f4ce1b9145dc108ac2ec3-1955-50-d-VNCH.jpg/1955-50-d-VNCH.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/3f8924ec3ed044b39473a910a98533bb-1955-100-d-VNCH.jpg/1955-100-d-VNCH.jpg

http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/0ef7054af4064b10ba6012b1443620d2-1955-200-d-VNCH.jpg/1955-200-d-VNCH.jpg